Resurse turistice

Rezervaţia Naturală Valea Mare 01Rezervaţia este încadrată în Regiunea Biogeografică Europeană, conform normelor europene. Categoria şi tipul ariei protejate: rezervaţie naturală, Categoria IV IUCN

Căi de acces: Orşova- Moldova Nouă - DN57 până în localitatea Moldova Nouă, după care se urmăreşte drumul judeţean ce leagă oraşul Moldova Nouă de Padina Matei. Imediat la ieşire din Moldova Nouă, pe partea dreaptă pe sensul de mers Padina Matei se descrie teritoriul acestei rezervaţii.

Tipuri de habitate: Habitate de pădure şi stâncărie. Suprafaţa rezervaţiei: 1179,00 hectare.


Limitele rezervaţiei: Rezervaţia se află pe teritoriul administrativ al oraşului Moldova Nouă, fiind declarată prin Decizia 556/1973 a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, confirmată prin Decizia 499/1982 şi reconfirmată prin legea 5/2000 - privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate.

Caracteristici generale: Biotopul Teritoriul este situat în ţinutul Carpaţilor Occidentali, subţinutul Munţilor Banatului, unitatea geomorfologică Munţii Locvei. care fac parte din grupa muntilor si podisurilor calcaroase. Cu toate acestea, zona muntoasă imediata adiacentă este caracterizată prin altitudini foarte joase şi roci granitice.

Din punct de vedere geologic, teritoriul face parte din domeniul Danubian. Importanţa geomorfologică se datorează reliefului complex dezvoltat pe calcare (lapiezuri, doline, uvale, izbucuri, sorburi, chei, peşteri, avene) întâlnit pe Valea Mare sau pe afluenţii acesteia (Mudăviţa Seacă, Ogaşul Rău, Ogaşul Tisa, Ogaşul Greci, Valea Apele Albe).

În bazinul Valea Mare sunt cunoscute 45 de peşteri şi avene, printre acestea numărându-se peştera Gaura Haiducească (1370 m lungime) şi Avenul Roşu (149 m diferenţă de nivel). Pedologie din punct de vedere al solului, rezervaţia se caracterizează prin prezenţa solurilor rendzinice şi a solurilor brune de pădure.

Aspecte hidrologice: Rezervaţia se află localizată pe Valea Mare, care are numeroşi afluenţi cu cursuri temporare de apă. Valea Mare este curs de apă permanent.

Clima: Climatul este temperat continental moderat cu influente mediteraneene, caracterizat printr-un regim termic moderat, cu precipitatii abundente primavara, vara si iarna. Temperatura medie anuala este cuprinsa intre 6º si 8º C. Perioada cea mai calda este in lunile iulie - august cu temperaturi de 16º - 18º C, iar cea mai rece este luna ianuarie cu temperatura medie de -4º -3º C.

Biocenoza: Vegetaţia Teritoriul rezervaţiei este situat în regiunea biogeografică europeană, caracterizată prin prezenţa a numeroase specii endemice sau de origine panonică, balcanică sau submediteraneană. Habitatele de interes comunitar care au fost semnalate pe teritoriul acestei rezervaţii sunt: 91VO Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagioni) 6210 Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri de acoperire cu tufăşuri pe substrat calcaros (*situri importante pentru orchidee) 6240 *Pajişti stepice subpanonice.

Flora: Importanţa floristică a rezervaţiei este dată de proporţia însemnată a speciei Daphne laureola (iedera mare), relict terţiar. Pădurile de fag, ce coboară de-a lungul văilor până la altitudini foarte joase, de 150 – 200 m, ocupă o suprafaţă de circa 400 ha. Alături de fag (Fagus sylvatica), vegetează carpenul (Carpinus betulus), teiul argintiu (Tilia tomentosa), teiul pucios (Tilia cordata), cireşul (Cerasus avium), paltinul (Acer pseudoplatanus), cornul (Cornus mas), păducelul (Craetegus monogyna) şi pe alocuri cărpiniţa (Carpinus orientalis), iedera (Hedera helix), cornişorul (Ruscus hypoglossum), ghimpele (Ruscus aculeatus), drobiţa (Genista ovata), vinariţa (Asperula taurina), curpenul (Clematis vitalba) etc.

Vegetaţia abrupturilor calcaroase este foarte diversificată, existând formaţiuni specifice de tufărişuri termofile (şibleac). Tufărişurile sunt alcătuite în cea mai mare parte din liliac (Syringa vulgaris), scumpie (Cotinus coggygria), mojdrean (Fraxinus ornus), vişin turcesc (Padus mahaleb) etc. Pereţii calcaroşi şi brânele sunt acoperiţi cu tufe de Sesleria filifolia sau garofiţe (Dianthus kitaibelii, Dianthus banaticus), cu endemismele carpatice Erysium saxosum, Draba lasiocarpa, însoţite de tufe de colilie (Stipa eriocaulis), Centaurea atropurpurea etc.

Condiţii de viaţă prielnice găsesc şi o serie de specii de plante submediteraneene şi balcanice, precum: Acanthus longifolius, Allium petraeum, Bupleurum praealtum, Calamintha officinalis, Echinops banaticus.

Fauna: Fauna rezervaţiei este foarte bine reprezentată la nivelul fiecărei clase. Existenţa diferitelor tipuri de habitate, de la cele de pădure la cele de stâncărie, chiar şi a cursurilor de apă permanente si temporare, induc o bună reprezentativitate la nivelul fiecărei grupe de animale.

Activităţi permise: Conform Planului de management, în baza prevederilor OUG 57/2007, potrivit zonării interne a parcului, rezervaţia se află în zona de protecţie integrală, care cuprinde cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din interiosul ariilor naturale protejate. Astfel, următorele activităţi sunt permise: - ştiinţifice şi educative ; - activităţi de ecoturism, care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii ; - utilizarea raţională a pajiştilot pentru cosit şi/sau păşunat numai cu animale domestice, proprietatea membrilor comunităţilor care deţin păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută de legislaţia în vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de administraţia parcului; - diferite acţiuni şi intervenţii de înlăturare/prevenire/combatere a unor factori periclitanţi pentru habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente.

Activităţi interzise: - orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi/sau de conservare; activităţile de construcţii-investiţii, cu excepţia celor destinate administrării ariei naturale protejate şi/sau activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor destinateasigurării siguranţei naţionale sau prevenirii unor calamităţi naturale.
Bazinul Valea Mare cuprinde circa 45 de pesteri si avene, dintre acestea facand parte pestera Gaura Haiduceasca (1370 m lungime) si Avenul Rosu (149 m diferenta de nivel).

Rezervația naturală Valea Mare este unul dintre cele mai importante obiective turistice din Banat, obiectiv pe care nu ar trebui să-l ratați dacă vă aflați în apropiere.

 
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de
Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.inforegio.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro